sabato 13 settembre 2008

Venduta Mobyland

Eutelia informa di aver ceduto Mobyland ad una cordata lussemburghese. Il guadagno netto è stato si 4.500.000 euro (al lordo la vendita è costata ai lussemburghesi 34.000.000 di euro).

L'anticipo è stato di 700.000 euro e l'operazione sarà chiusa entro il mese di novembre.
Soldi freschi e benedetti per le esigue casse aziendali
Nella nota rilasciata dai vertici aretini si precisa che la cessione di Mobyland rappresenta un passo importante nella strategia avviata da Eutelia, dopo l'approvazione del piano industriale 2008-2010, finalizzata alla razionalizzazione degli asset in portafoglio e al rientro della posizione finanziaria sui valori di fine 2007.

Adesso ci si chiede se le voci di "spezzatino" girate nei mesi scorsi fossero vere.
A cosa si riferisce la famiglia Landi quando parla di "razionalizzazione degli asset"?
.......avanti i prossimi....1 commento:

BOATRADE ha detto...

http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=19236552&postcount=11

http://www.fkn.pl/1,356,1852891,1,wiadomosc.html
Arab cells in Poland?

2008-10-29 11:09 Drukuj RSS 2008-10-29 11:09 Print RSS

Włosi nie chcą już budować w Polsce sieci komórkowej. Italians no longer want to build mobile networks in Poland. Kontrolowany przez Eutelię Mobyland trafi do ZOO Network - pisze Puls Biznesu . Controlled by Eutelię Mobyland will go to the zoo Network - writes Puls Biznesu.

ZOO Network to mieszanka arabskich funduszy rządowych i private equity. Network Limited is a mixture of Arab government funds and private equity. Pochodzą z Kuwejtu, Kataru, Bahrajnu i Dubaju. They come from Kuwait, Qatar, Bahrain and Dubai. Za wszystkim stoi Leszek Siwek, który wcześniej nie dogadał się z Romanem Karkosikiem i zrezygnował z kierowania CentrNetem, konkurentem Mobylandu. For all facing Leszek Siwek, who has not previously dogadał the Roman Karkosikiem and resigned from targeting CentrNetem, Mobylandu competitor. Według niego, minimum inwestycji to 300 mln euro, ale kwota może sięgnąć 600-700 mln euro. According to him, the minimum investment is 300 million euros, but the amount could reach 600-700 million euros.

Arabska inwestycja będzie większa, jeśli uda się pozyskać częstotliwości GSM900. Arab investment will be greater if the gain can be GSM900 frequency. Jak udało się ustalić Pulsowi Biznesu , wrocławska spółka Arbit, która wystartowała w tym przetargu, jest powiązana z ZOO Network. (WitekT) How was determined Pulsowi Business, Wrocław Arbit company, which started in this contract is linked to Network Limited. (WitekT)


źródło: Puls Biznesu Source: Business Pulse
http://www.telepolis.pl/news.php?id=12950
Arab cell rozdzwonią in June?
Adam Kwiatkowski/29.10.2008 09:52 Adam Kwiatkowski/29.10.2008 09:52
Arabski "wehikuł inwestycyjny" ZOO Network odkupi akcje operatora komórkowego Mobyland. Arabic "investment vehicle" Network Limited redeem shares Mobyland mobile operator. Suma inwestycji ma wynieść od 300 do 700 mln euro, zwrot ma nastąpić najdalej w czwartym roku działalności. The sum of investment is projected at between 300 to 700 million euros, repayment is furthest in the fourth year of operation.
Z zapowiedzi Leszka Siwca, prezesa Mobylandu wynika, że w niedługim czasie nastąpi sprzedaż akcji należących do Eutelii - włoskiego inwestora, który spodziewał się wysokich zwrotów z inwestycji w polskie komórki na samym początku działalności. With the announcement by Leszek Siwca, President Mobylandu shows that in the near future will be the sale of shares belonging to Eutelii - Italian investor who expect high returns on investment in Poland at the beginning of cell activity. Akcje ma zakupić ZOO Network, który na ten cel dokonał wpłaty zaliczki w wysokości 700 tys. Is to buy shares of Network Limited, which for this purpose has made an advance payment of 700 thousand. USD. Dollars.

Wielkość inwestycji jest zależna od tego, czy operatorowi uda się uzyskać w przetargu częstotliwości GSM 900. The volume of investment is dependent on whether the operator will be achieved in the GSM 900 frequencies tender W tej chwili operator powinien posiadać już istniejącą sieć GSM 1800. At this time, the operator must have an existing GSM 1800. Opóźnienie realizacji budowy sieci i brak podpisanych umów z istniejącymi sieciami komórkowymi może spowodować, że Mobyland będzie zmuszony prosić regulatora o zmianę terminu startu, który miał nastąpić pod koniec czerwca 2009 r. Delaying the construction of the network and the lack of signed contracts with existing mobile networks may cause Mobyland will be forced to ask the governor for changing the term off, which took place at the end of June 2009